Regulmin / Rules and regulations

REGULAMIN

 • Na czas wypożyczenia zatrzymujemy w depozycie kaucję w wysokości 200-400 Euro / 1000-2000 PLN zł za rower w zależności od typu roweru.
 • Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie umowy z wypożyczalnią.
 • Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.
 • Wypożyczający przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru Wypożyczający będzie zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości (np. opłata za skradziony rower i jego wyposażenie wynosi od 5199 zł do 12 000 zł w zależności od roweru + opłata za okres wypożyczenia).
 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 • Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

RULES AND REGULATIONS

 • For the time of the rental we keep a deposit of 200,00 - 400 Euro / 1000 - 2000 PLN (depending on the bike class) for a bike.
 • The signature of the customer on the rental agreement constitutes acceptance of the rules and regulations and concluding the rental agreement.
 • The customer agrees to use the equipment only for its intended purpose.
 • The equipment is rented in good working order and in such condition should be returned.
 • Renting a bike, the customer accepts full responsibility for damages caused during its use since signing the agreement until returning the bike. In the case of any damage, loss or theft of the bike, the customer will be required to pay damages in full cost of stolen bike and its equipment is from 5199 to 12 000 PLN  (depending on the bike class) + fee for the rental time.
 • Rental does not accept any responsibility for accidents or damages caused during the rental. Customer waives any claim against the rental for any accidents, damages or injuries occurred during the time of the rental.
 • For hidden defects in equipment and materials rental shall not be liable.